Udělení ceny profesora Z.J. Bažanta za rok 2018

Cenu profesora Z. J. Bažanta za rok 2018 získal:

Ing. Adam Zapletal

za absolventskou práci: STABILITNÍ VÝPOČTY ÚDOLNÍCH SVAHŮ PROJEKTOVANÉHO VODNÍHO DÍLA NOVÉ HEŘMINOVY NA ŘECE OPAVĚ

zpracovanou ve firmě Geotest Brno

Zdůvodnění – Anotace práce:

Práce Ing. Zapletala se zabývá stabilitními výpočty údolních svahů při přípravě akce Opatření na horní Opavě. Řešená geotechnická úloha je součástí souboru průzkumných a projekčních činností pro výstavbu nového vodního díla v povodí Odry pod názvem VD Nové Heřminovy. Cílem prací bylo ověření stability svahů nádrže za běžného provozu i za extrémních situací. Byly analyzovány i další významné geotechnické vlivy navrhovaných staveb na prostředí z hlediska bezpečnosti i realizovatelnosti. S využitím výsledků inženýrskogeologického průzkumu byl z hlediska stability posuzován prostor budoucí zátopy vodního díla na předem definovaných profilech, které byly stanoveny na základě morfologie a charakteru podloží v daných místech. V úvahu byly brány změny zatěžovacích podmínek, zatěžovací stavy související s provozem nádrže, funkce geotechnických konstrukcí za povodní, režim hladiny podzemní vody včetně dynamiky souvisejících jevů. Analýzy byly prováděny s použitím dvourozměrných modelů MKP. Součástí práce bylo také zpracování koncepčních technických návrhů stavebního řešení. Práce je oceněna především za komplexní přístup k řešení velmi náročného technického problému.

V Praze dne 12.10.2018 

46. konference Zakládání staveb Brno - 2018

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

19. – 20.11.2018

46. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2018

  zaměřenou na


 

MODERNÍ TECHNOLOGIE V GEOTECHNICE


Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Základové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR a v zahraničí

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: OREA Hotel Voroněž****, Křížkovského 47, Brno

Konference je zařazena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT - 2 body.

ikona pdf Program konference

ikona pdf Bulletin ke stažení v pdf

Pozn. Vybrané příspěvky budou kromě uveřejnění ve sborníku vydány též
v recenzovaném časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings.

Více informací a online přihlášky k účasti budou k dispozici od 1.8.2018 na www.cgts.cz.

Termíny

Zaslání anotace       do 31.5.2018
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 30.6.2018
Dodání příspěvku do sborníku   do 20.9.2018
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 1.8.2018
Podrobný odborný a časový program konference    od 31.10.2018
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 1.10.2018
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 31.10.2018

 

 

 

45. konference zakládaní staveb v Brně 2017 ve fotografii


Těšíme se na Vás při 46. konferenci Zakládání staveb, Brno, 19.-20.11.2018.

Udělení ceny profesora Z.J. Bažanta za rok 2017

Cenu profesora Z. J. Bažanta za rok 2017 získal:

v kategorii D - Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.

za disertační práci: Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách.

zpracovanou na Ústavu geotechniky, VUT Brno, pod vedením Doc. Ing. Lumíra Míči, Ph.D.

Zdůvodnění – Anotace práce:

Navzdory rozsáhlému využití kotev je jejich návrh obvykle prováděn formou empirických
a semi-empirických postupů. Jejich použití vnáší do návrhu řadu významných zjednodušení.

Hlavním cílem proto bylo zpřesnění výpočetního návrhu předepjatých zemních kotev v jemnozrnných zeminách, analýza a kvantifikace vytypovaných faktorů výrazně ovlivňujících napěťově deformační chování těchto prvků.

Postupně Juraj Chalmovský analyzoval tři důležité faktory: vysokotlakou injektáž, progresivní pokles smykového napětí na plášti kořene kotvy a namáhání zálivky spojené se vznikem tahových trhlin.
Pro řešení nejprve Juraj Chalmovský využil metodu konečných prvků, aplikovanou na dva nové konstitutivní modely: Multilaminate Constitutive Model for Stiff Soils (Schädlich, 2012) zahrnující formulaci povrcholového smykového změkčování překonsolidovaných soudržných zemin a Shotcrete Model (Schädlich, 2014) zahrnující tahové změkčování po dosažení tahové pevnosti. První konstitutivní model byl využit pro simulaci povrcholového poklesu smykového napětí na plášti kořene. Druhý zmíněný konstitutivní model byl pak aplikován pro materiál injektáže.
V dalším kroku byl realizován experimentální program zatěžovacích zkoušek s cílem potvrdit závěry matematického modelování a získat relevantní data pro následující zpětné analýzy.
V závěrečné části je popsána programová aplikace, vyvinutá na základě závěrů získaných v průběhu matematického modelování a experimentálního měření. Aplikace je založena na využití tzv. přenosových funkcí. Verifikace programu probíhala formou zpětných analýz typových zatěžovacích zkoušek realizovaných na čtyřech různých stavbách, ve dvou odlišných typech soudržných zemin. Verifikace aplikace je následována sadou parametrických studií stanovujících vliv hodnot vstupních parametrů na výpočetní výsledky.

Závěr.

Návrh na ocenění vychází z pozitivního hodnocení propojení numerického modelování problému kotev v jemnozrnných zeminách s experimentálním programem a následnou verifikací na konkrétních praktických aplikacích.

V Praze dne 30.10.2017 

45. Konference Zakládání staveb Brno - 2017

logp

Česká geotechnická společnost ČSSI

pořádá ve dnech

13. – 14.11.2017

45. konferenci

se zahraniční účastí

Zakládání staveb Brno 2017

  zaměřenou na

 

DOPRAVNÍ a VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Tematické okruhy

1. Geotechnický průzkum
2. Zemní konstrukce
3. Základové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
5. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR či v zahraničí

 

ikona pdf Program konfrence

 

Více informací a online přihlášky k účasti budou k dispozici od 15.7.2017 na www.cgts.cz.

Termíny

Zaslání anotace       do 31.5.2017
Oznámení o přijetí a pokyny autorům   do 30.6.2017
Dodání příspěvku do sborníku   do 15.9.2017
Online přihlášky k účasti viz www.cgts.cz   od 15.7.2017
Podrobný odborný a časový program konference    od 15.10.2017
Přihlášky k prezentaci firem (hlavní partner)   do 15.9.2017
Přihlášky k prezentaci (ostatní firmy)   do 31.10.2017