Hlavní cíle

Česká geotechnická společnost je dobrovolné, výběrové, neziskové profesní sdružení stavebních inženýrů a techniků pracujících buď přímo v autorizačním oboru "geotechnika", nebo tuto disciplínu používajících. Svojí činnost úzce koordinuje s Českým svazem stavebních inženýrů.

Geotechnika vyšetřuje vlastnosti zemin i skalních hornin, vyšetřuje jejich interakci se stavebními objekty a vyšetřuje jejich využitelnost jako konstrukčního materiálu. Zahrnuje vzájemné propojené specializace jako je mechanika zemin, mechanika hornin, inženýrská geologie, inženýrská seismologie, zakládání staveb,zemní konstrukce, podzemní stavby a lomařství. Inženýrská geologie při tom zahrnuje i řešení otázek hydrogeologických spojených se stavební činností. Environmentální geotechnika se přímo zabývá tou částí životního prostredí, které je tvořeno geosférou.

Geotechnický průzkum poskytuje v potřebném časovém předstihu podklady pro vypracování příslušného druhu projektové dokumentace pro účely územního plánování, přípravu, návrh a realizaci staveb a pro účely sanace důsledku činnosti člověka i přírodních vlivů na zemský povrch.

Česká geotechnická společnost se všeobecně řídí stanovami Českého svazu stavebních inženýrů. Ve smyslu těchto stanov vytváří samostatný právní subjekt.


Cíle a poslání ČGtS:

 • Rozvíjení odborné úrovně oboru geotechniky
 • Rozvíjení odborné i etické úrovně členů geotechnické společnosti
 • Úzká spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), zejména ve sféře přípravy na autorizační zkoušky v oboru geotechnika a při zkouškách samotných.
 • Spolupráce s ČSSI a ČKAIT při řešení etických problémů.
 • Koordinace činnosti zájmových skupin, které se organizují v zájmu výkonu své specifické činnosti a hlásí se k profesnímu oboru geotechniky.
 • Poskytování platformy pro odbornou, obsahovou i formální koordinaci při pořádání seminářů a konferencí všech zájmových skupin, garantování odborné náplně těchto akcí.
 • Hájení profesních zájmů svých členů a oboru jako celku a jeho reprezentace vůči všem orgánum státní správy.
 • Poskytování odborné, expertní a poradenské pomoci orgánům státní správy a podnikatelské sféře.
 • Reprezentace oboru geotechnika vůči mezinárodním společnostem stejného zaměření. Úzká spolupráce s Českým a Slovenským výborem pro mechaniku zemin a zakládání staveb, zejména v záležitostech souvisejících s členstvím v ISSMGE.
 • Účast v legislativní a normotvorné činnosti ve všech sférách, které se dotýkají oboru geotechniky a jeho zájmu v ČR i v zahraničí.
 • Spolupráce s vysokými i odbornými školami při výuce geotechniky.