Cena Prof. Z. J. Bažanta

 

prof. Z. J. Bazant

                        tn cenaprofbaz

 Statut Ceny prof. Zdeňka J. Bažanta za přínos k rozvoji geotechniky

 · Cíl

Cílem je zvýšit zájem studentů, mladých vědeckých pracovníků a praktických inženýrů o rozvoj geotechnického inženýrství.

· Určení

Do soutěže o Cenu prof. Zdeňka J. Bažanta se může přihlásit vysokoškolský student (doktorand) nebo absolvent vysoké školy z praktické sféry či mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru geotechnického inženýrství, zejména z oblasti zakládání staveb, geomechaniky, podzemního stavitelství, zemních konstrukcí, environmentální geotechniky aj. a přináší nové poznatky, inovace, technologie apod. a má úzkou vazbu na praxi.

· Termín

Práce se přihlašují každoročně do 15.října a zasílají se v jednom exempláři na adresu České geotechnické společnosti ČSSI: katedra geotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.

Publikované práce nesmí být starší než 5 let. Oznámení o každoročním vyhlášení soutěže bude vždy oznámeno ČGtS ČSSI vhodným způsobem.

· Podmínky

Ceny se udílejí ve dvou kategoriích

 Kategorie D (doktorandská a doktorská)

Do soutěže se může přihlásit autor disertační práce, jestliže jsou splněny tyto podmínky

(i) práce spadá do oboru geotechnického inženýrství

(ii) v době přihlášení práce do soutěže (tj. 30. září příslušného roku) autor nesmí být starší než 36 let,

(iii) autor je občanem České republiky

(iv) autor je studentem v doktorském studiu na některé vysoké škole v ČR nebo v zahraničí nebo je absolventem takového studia a jestliže toto studium úspěšně ukončil v roce přihlášení práce do soutěže nebo v roce předcházejícím.

 Kategorie A (absolventská)

Do soutěže se může přihlásit autor práce, jestliže jsou splněny podmínky (i), (ii), (iii)

platné pro kategorii D přičemž práce má charakter:

-          projektové dokumentace;

-          realizovaného projektu- nominovaný do soutěže zodpovídal za realizaci projektu

-          výstupu výzkumného projektu

 Poznámka: Pokud práce přihlášená do soutěže má dva nebo více autorů, musí podmínky (i) – (iii) splňovat každý z autorů v příslušné kategorii s tím, že o cenu se vzájemně dělí.

 · Posouzení

Práce bude posuzovat komise, jejíž členové jsou jmenováni na základě společného návrhu předsedy (dkyně) ČGtS ČSSI, děkana (děkanky) Fakulty stavební ČVUT v Praze, resp. vedoucího (cí) katedry geotechniky FSv ČVUT v Praze a to z oboru geotechnického inženýrství.

 · Cena

Cena spočívá v peněžní odměně, čestném diplomu a v oznámení vítěze soutěže ve vhodných mediích. Pokud práce nebyla předtím publikována, bude doporučena k uveřejnění. Cena je udělována každoročně za nejlepší práce z oboru geotechnického inženýrství a bude se přitom přihlížet zejména k inovacím a novým poznatkům se zaměřením na oblast zakládání staveb, geomechaniky, podzemního stavitelství, zemních konstrukcí, environmentní geotechniky. Pokud by úroveň přihlášených prací nebyla dostatečná, nemusí se cena v daném roce udělovat.

Cena je spojena s finanční odměnou a uděluje se:
v kategorii D (doktorandská a doktorská) a v kategorii A (absolventská). Finanční odměna v celkové výši 1500 USD bude rozdělena mezi první dva vítěze v každé kategorii a to prostřednictvím organizace American Friends of the Czech Republic (AFoCR) – 750 USD a ČGtS - 500 USD.

 · Předání a vyhlášení ceny

Vítězové soutěže budou určeni do konce měsíce října každého kalendářního roku. Cena bude předána zástupci České geotechnické společnosti a Fakulty stavební ČVUT v Praze u příležitosti konání hlavní odborné akce ČGtS a to při konferenci Zakládání staveb Brno, která se koná většinou počátkem listopadu kalendářního roku. Vítězové z každé kategorie budou moci svojí práci při této příležitosti veřejně prezentovat.