Udělení ceny profesora Z.J. Bažanta za rok 2017

Cenu profesora Z. J. Bažanta za rok 2017 získal:

v kategorii D - Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.

za disertační práci: Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách.

zpracovanou na Ústavu geotechniky, VUT Brno, pod vedením Doc. Ing. Lumíra Míči, Ph.D.

Zdůvodnění – Anotace práce:

Navzdory rozsáhlému využití kotev je jejich návrh obvykle prováděn formou empirických
a semi-empirických postupů. Jejich použití vnáší do návrhu řadu významných zjednodušení.

Hlavním cílem proto bylo zpřesnění výpočetního návrhu předepjatých zemních kotev v jemnozrnných zeminách, analýza a kvantifikace vytypovaných faktorů výrazně ovlivňujících napěťově deformační chování těchto prvků.

Postupně Juraj Chalmovský analyzoval tři důležité faktory: vysokotlakou injektáž, progresivní pokles smykového napětí na plášti kořene kotvy a namáhání zálivky spojené se vznikem tahových trhlin.
Pro řešení nejprve Juraj Chalmovský využil metodu konečných prvků, aplikovanou na dva nové konstitutivní modely: Multilaminate Constitutive Model for Stiff Soils (Schädlich, 2012) zahrnující formulaci povrcholového smykového změkčování překonsolidovaných soudržných zemin a Shotcrete Model (Schädlich, 2014) zahrnující tahové změkčování po dosažení tahové pevnosti. První konstitutivní model byl využit pro simulaci povrcholového poklesu smykového napětí na plášti kořene. Druhý zmíněný konstitutivní model byl pak aplikován pro materiál injektáže.
V dalším kroku byl realizován experimentální program zatěžovacích zkoušek s cílem potvrdit závěry matematického modelování a získat relevantní data pro následující zpětné analýzy.
V závěrečné části je popsána programová aplikace, vyvinutá na základě závěrů získaných v průběhu matematického modelování a experimentálního měření. Aplikace je založena na využití tzv. přenosových funkcí. Verifikace programu probíhala formou zpětných analýz typových zatěžovacích zkoušek realizovaných na čtyřech různých stavbách, ve dvou odlišných typech soudržných zemin. Verifikace aplikace je následována sadou parametrických studií stanovujících vliv hodnot vstupních parametrů na výpočetní výsledky.

Závěr.

Návrh na ocenění vychází z pozitivního hodnocení propojení numerického modelování problému kotev v jemnozrnných zeminách s experimentálním programem a následnou verifikací na konkrétních praktických aplikacích.

V Praze dne 30.10.2017