Articles

Program 45. Konference Zakládání staveb Brno - 2017

Pondělí 13.11.2017 – kongresová hala, OREA Hotel Voroněž I

08.00 – 09.00 Registrace účastníků

09.00 – 09.15 Zahájení 45.konference Zakládání staveb Brno 2017
          Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., předseda České geotechnické společnosti ČSSI

          Ing. Petr Svoboda, Ph.D., předseda přípravného výboru konference

09.15 – 11.00 Tematický okruh 1.

          GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM
          Předseda: RNDr. Lubomír Klímek, MBA.

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO STAVBU MALÉ VODNÍ NÁDRŽE – ZKUŠENOSTI Z PRAXE
                 RNDr. Petr Moric

POLNÍ GEOTECHNICKÉ ZKOUŠKY HORNINOVÉHO MASIVU V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE BUDOUCÍHO VD NOVÉ HEŘMINOVY
          Ing. Marek Polák, Ing. Jiří Pavlík, Ing. Ivo Pavlík

PREDIKCE VÝVOJE KVALITY PODZEMNÍ VODY V UKONČENÉM VODNÍM DÍLE
         Mgr. Petr Černoch, Ing. Jiří Košťál, Ph.D

IGP PRO NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ VD ORLÍK PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
          Mgr. Lukáš Hubinger, Mgr. Pavel Vižďa

TYPY POLNÍCH ZKOUŠEK PRO PROJEKTOVÁNÍ VSAKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH VÝSLEDKY NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH
          Mgr. Petr Mazáč

INSTRUMENTOVANÉ ZARÁŽECÍ SOUTYČÍ PŘÍSTROJE PRO TĚŽKOU DYNAMICKOU PENETRAČNÍ ZKOUŠKU TYPU DPH
          Mgr. David Relich, Ph.D.

VLIV SÁNÍ A JEHO HISTORIE NA TUHOST NENASYCENÉ SILTOVÉ ZEMINY
          Mgr. Tomáš Mohyla

Pouze ve sborníku:

VLIV PODÍLU ROZSIVEK NA NĚKTERÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI JÍLŮ
          Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D., Mgr. Pavlína Frýbová, Mgr. Radka Drápalová, Ing. Věra Glisníková, CSc.

11.00 – 11.15 Diskuze

11.15 – 11.30 Přestávka

11.30 – 12.15 Vystoupení zahraničního hosta:

DESIGN AND EXECUTION OF ACCESS RAMPS AND TBM SHAFTS OF AN UNDERWATER ROAD TUNNEL IN GDAŇSK

prof. PhD. DSc. Michal Topolnicki

12.15 – 13.15 Oběd

13.15 – 15.15 Tematický okruh 2.

         ZEMNÍ KONSTRUKCE
          Předseda: doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

DYNAMIKA PROCESŮ V ZEMINÁCH PŘI ZMĚNÁCH JEJICH VLASTNOSTÍ VODOROVNÝM A SVISLÝM ZATÍŽENÍM
          Ing. Petr Koudelka, DrSc.

VÝSLEDKY ŠMYKOVÝCH SKÚŠOK ZEMÍN ZOSUVU DOBKOVIČKY A ICH POUŽITIE PRI MODELOVANÍ STABILITY PODLOŽIA PRI SANÁCII ZOSUVOM POŠKODENEJ ČASTI ŽELEZNIČNEJ TRATI ŘETENICE-LOVOSICE
          Mgr. Jakub Roháč, Ing. Petr Kycl

ZABEZPEČENIE DIAĽNIČNÉHO ZÁREZU V ZOSUVNOM ÚZEMÍ
          prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Monika Súľovská, PhD., Ing. Jakub Panuška

VÝSTAVBA PILOTNÍHO PROJEKTU OPĚRNÉ KONSTRUKCE Z VYZTUŽENÉ ZEMINY NA MODERNIZOVANÉ TRATI ROKYCANY-PLZEŇ
          Ing. Martin Kašpar, Ing. Ondřej Vodáček

VYZTUŽOVÁNÍ ZEMIN A EC7 (202X)
          Ing. Martin vaníček, Ph.D.

INTERAKCE POVODNÍ S DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU
          prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., Ing. Jiří Vaníček

STABILNÍ POSOUZENÍ SYPANÉ HRÁZE METODOU MEZNÍCH STAVŮ
          Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., Ing. Miroslav Špano, Ph.D.

STABILIZACE BODŮ VYTYČOVACÍCH SÍTÍ LINIOVÝCH STAVEB POMOCÍ ZEMNÍCH VRUTŮ
         Ing. Jaroslav Braun, Ph.D., Ing. Tomáš Křemen, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Pruška,doc. Ing. Jan Záleský, CSc.

15.15 – 15.30 Diskuze

15.30 – 15.45 Přestávka - káva          

15.45 – 16.15 Vyhlášení výsledků studentské soutěže Fine spol. s r.o.

16.15 – 17.00 Tematický okruh 3.

         ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
            Předseda: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

ČASOVÝ VÝVOJ SADANIA MOSTNÝCH OPÔR – POROVNANIE NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNÔT
          doc. Ing. Ĺuboš Hruštinec, Ph.D.

APPLICATION OF DYNAMIC COMPACTION FOR SOIL STRENGHTENING UNDER A LARGE HALL FLOORS
                Radim Krejczy, Tomasz Warchal, Piotr Kanty, Agnieszka Malicka

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA KAMPY A UZÁVĚR ČERTOVKY
          doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

Pouze ve sborníku:

ANALYSIS OF LOAD-SETTLEMENT CURVES OF PILES DETERMINED USING THE STATIC LOAD TESTS AND THE LOAD LIMIT CURVE METHOD
          Ing. Jakub Stacho, Ph.D.

17.00 – 17.15 Diskuze

17.15 – 17.30 Informace České geotechnické společnosti ČSSI

17.30 – 17.40 Informace o práci Aktivu geotechniky ČKAIT

17.40 Závěr 1. dne konference

19.00 – 24.00 Společenský večer v restauraci ATRIUM

Úterý 14.11.2017 – kongresová hala, OREA Hotel Voroněž I

09.00 – 10.00 Pokračování tematického okruhu 3. Základové konstrukce
             Předseda: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

VÝPOČET ÚNOSNOSTI HLUBINNÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ZÁKLADĚ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ INTERPRETACE STATICKÝCH PENETRACÍ (CPT) A POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY METOD OBVYKLÝCH
          RNDr., Mgr. Ivan Poul, Ph.D., Ing. Jiří Laurin

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY PLAVEBNÍ KOMORY U JEZU HNĚVKOVICE A DALŠÍCH OBJEKTŮ V RÁMCI ZÁMĚRU DOKONČENÍ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ÚSEKU VD HNĚVKOVICE-TÝN N. VLT.
          Martin Kapoun

ZALOŽENIE MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNA NA RIEKE VÁH MEDZI LIPTOVSKÝM JÁNOM A PODTURŇOU, OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SLOVENSKO
          Miroslav Beňo

ZMĚNY PROJEKČNÍCH ŘEŠENÍ PŘI MODERNIZACI ŽELEZNIČNÍ TRATI ČESKÉ BUDĚJOVICE-TÁBOR
          Ing. Július Mojžiš, Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

10.00 – 10.15 Diskuze

10.15 – 10.45 Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Prof. Ing. Zdeňka Bažanta, DrSc., prezentace oceněné práce

10.45 11.00 Přestávka - káva

11.00 – 12.00 Tematický okruh 4.

          PODZEMNÍ KONSTRUKCE
             Předseda: Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO MASIVU U NÁDRAŽÍ BEROUN
          Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.

ZVÝŠENÍ OCHRANY MĚSTA JABLONEC N. N. PŘEVODEM POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘES VD MŠENO A RAŽENÉ ŠTOLY
          Ing. Petr Šenk

NÁVRH DRS TUNELU ŠIBENIK
          Ing. Petr Šenk

STANOVENÍ HODNOT VSTUPNÍCH PARAMETRŮ POKROČILÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU PRO STŘÍKANÝ BETON
          Ing. Martin Závacký, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D., Ing et Ing. Petr Bílek

12.00 – 12.15 Diskuze

12.15 12.30 Závěr 45. konference Zakládání staveb Brno 2017

12.30 Oběd
Úprava programu je vyhrazena.


Upozornění přednášejícím

K dispozici bude obvyklá technika - dataprojektor, PC. Přednášející jsou žádáni, aby svá media předávali technikům přítomným v sále  min.20min. před vlastní prezentací. Pořadatelé konference dále upozorňují přednášející na dodržení časového limitu prezentace příspěvku.